Beschrijving Privacyreglement v5.0 11-2020:

 (Wilt u dit document downloaden? klik dan hier

Het Privacyreglement schrijft voor hoe Rust na Onrust

met de persoonsgegevens omgaat van de deelnemers die zij begeleidt. Dit document dungeert gelijktijdig als privacystatement op www.rustnaonrust.nl

 

Rust na Onrust is onderdeel van de overkoepelende organisatie SZZ. Het privacyreglement van SZZ krijgt u als bijlage bij deze documenten bij de intake of kan worden gevonden op; https://www.zorgboerenzuid.nl/privacyverklaring/

Privacyreglement:

De zorgboerderij begeleidt deelnemers. Om dit goed te kunnen doen zijn allerlei gegevens van de deelnemers nodig. Van elke deelnemer wordt daarom een persoonsdossier aangemaakt. Hierin staan de noodzakelijke gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer maar ook indicatiebesluit, functioneringsplan en evt. door de deelnemer zelf of door vertegenwoordiger van de deelnemer aangeleverde documenten. Wanneer van belang, is bijvoorbeeld ook informatie over de gevolgde scholing en het arbeidsverleden in het dossier opgenomen.

Alle informatie die nodig kan zijn om iemand optimaal dagbesteding te bieden, te begeleiden en eventueel te bemiddelen naar een andere vorm van zorg of werk wordt verzameld en opgeborgen.

Dit dossier is te allen tijde in te zien voor de deelnemer zelf en zijn/haar 1e contactpersoon.

Toestemming geven:

Er wordt geen informatie over deelnemers verstrekt of ingewonnen bij anderen zonder schriftelijke toestemming van de deelnemer en/of zijn/haar 1e contactpersoon. Dit betreft ook andere betrokken disciplines (bv. Samenwerkende woonzorgcentra of behandelaars) met uitzondering van gegevens nodig bij levensbedreigende situaties zoals bijvoorbeeld medische gegevens voor ambulancepersoneel.

Rechtenvandeelnemers:

Deelnemers hebben recht op inzage, correctie, wijziging, aanvulling en verwijdering van bepaalde persoonsgegevens in het eigen persoonsdossier. Indien zij hier gebruik van wensen te maken kunnen zij dit aangeven bij de begeleiding.

Wie heeft toegang tot het persoonsdossier:

Bij Rust na Onrust worden de (papieren) persoonlijke gegevens van de deelnemer in een daartoe geschikte afsluitbare kast zo bewaard dat onbevoegde derden hier geen toegang toe hebben. Kees van Hoepen heeft vastgelegd welke personen welke bevoegdheden hebben met betrekking tot het gebruik van de persoonsdossiers.

Deze dossiers zijn alleen toegankelijk voor direct betrokken medewerkers van de zorgboerderij. Het betreft hier alleen de begeleiders en de directie. Vrijwilligers, stagiaires en bezoekers hebben/krijgen geen toegang tot deze gegevens. Begeleiders en het bestuur mogen de persoonsgegevens van de deelnemers in de dossiers inzien, wijzigen en nieuwe gegevens toevoegen. Rust na Onrust is per 2018 bezig met de transitie van een papieren dossier naar een digitaal dossier in het cliëntzorgsysteem ONS van NEDAP (inmiddels zijn per 2020 alle cliënten in dit digitale dossier opgenomen). Toegang tot dit portaal is alleen mogelijk middels driewegs-verificatie door rechthebbende, gediplomeerde zorgmedewerkers en wordt middels een account en tweewegs-verificatie beschikbaar gemaakt voor u en of uw vertegenwoordiger, in dit account heeft u zelf mogelijkheid om de gegevens toegankelijk te maken voor derden. Het delen van deze gegevens is uw eigen verantwoordelijkheid, Rust na Onrust kan en mag deze gegevens niet verder delen. Uw gegevens worden na beëindiging van het zorgtraject 20 jaar bewaard in het archief. Na 20 jaar worden deze gegevens vernietigd “verwijderd”.